Never miss the Daily Video… Like us on Facebook: or follow us on Twitter:

Bill Gates and Warren Buffett pick up a shift at Dairy Queen

Jun 8

Jun 7

Jun 6

Jun 5

Jun 4

Jun 3